KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 28 tháng 9 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương ban hành Kế hoạch số: 151/KH-UBND Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên đại bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

KẾ HOẠCH CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM VÀ ĐÁP ỨNG CÁC CẤP ĐỘ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIẾM VIRUS SARS-COV-2 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã xây dựng Kế hoạch số: 153/KH-UBND Kế hoạch về tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 trên địa bàn huyện Quảng Xương và Kế hoạch số: 154/KH-UBND Kế hoạch về đáp ứng các cấp độ điều trị bệnh nhân nhiếm virus SARS-COV-2 trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Ngày 25 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số: 2628/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h