CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Ngày 19 tháng 2 năm 2022 Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy ban hành công điện khẩn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19; QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE FO KHÔNG TRIỆU CHỨNG ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 18 tháng 02 năm 2022 UBND huyện Quảng Xương ban hành công văn số 400/UBND-TTYT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; quản lý, giám sát, chăm sóc sức khỏe F0 không triệu chứng điều trị tại nhà trên địa bàn huyện
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẬP NHẬT VÀ CÔNG BỐ CẤP ĐỘ DỊCH cOVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG CÓ HIỆU LỰC TỪ 00H NGÀY 12/02/2022

Ngày 12 tháng 02 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương công bố Quyết định về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
Xem thêm

CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Ngày 12 tháng 2 năm 2022 Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa ban hành Công văn số 585/SYT-NVY về việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN, THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 28 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành Phương án số 02/PA-UBND về phương án, theo dõi và điều trị người nhiễm Covid-19 không triệu chứng tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 27 tháng 1 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

CÔNG VĂN VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG THỜI GIAN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022

Ngày 21 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đã ban hành công văn số 204/UBND-VP về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2022
Xem thêm

KẾ HOẠCH CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN NGƯỜI NĂM 2022

Ngày 10 tháng 1 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành kế hoạch số: 08/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh trên người năm 2022.
Xem thêm

CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN, GIÁM SÁT, CÁCH LY VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

Ngày 09 tháng 1 năm 2022 Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành ông văn số 103/SYT-NVY về việc hướng dẫn giám sát, cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19
Xem thêm

CÔNG ĐIỆN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19, KIỂM SOÁT BIẾN CHỦNG MỚI OMICRON CỦA VIUS SARS-COV-2

Ngày 06 tháng 01 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh thanh hóa ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của Sars-Cov-2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h