QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẬP NHẬT VÀ CÔNG BỐ CẤP ĐỘ DỊCH cOVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG CÓ HIỆU LỰC TỪ 00H NGÀY 12/02/2022

Ngày 12 tháng 02 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương công bố Quyết định về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h