CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Ngày 19 tháng 2 năm 2022 Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy ban hành công điện khẩn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h