THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CỦA BỘ Y TẾ

Ngày 18 tháng 02 năm 2022 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT về quy định giá dịch vụ xét nghiệm Sars-Cov-2

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h