Album: Khám thị lực

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h