CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19, KIỂM SOÁT BIẾN CHỦNG MỚI OMICRON CỦA VIUS SARS-COV-2

Ngày 19 tháng 12 năm 2021 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biển chủng mới Omicron của vi rút Sars-Cov-2
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số: 19197/UBND-VX về việc đề xuất giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Xem thêm

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TỈNH THANH HÓA

Ngày 19 tháng 10 năm 2021 Sở y tế Thanh Hóa đã có Thông báo số 4656/TB-SYT về việc thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG XÃ HỘI HÓA CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 09 tháng 10 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành quyết định số: 5989/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt phương án huy động xã hội hóa các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng xương.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h