CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Ngày 25 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số: 2628/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN VỀ VIỆC HỖ TRỢ THÔNG BÁO CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VÀ KỊCH BẢN VỀ ĐỀ TÀI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 22 tháng 9 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số : 2587/UBND-VH&TT về việc hỗ trợ thông báo cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu về đề tài phòng, chống dịch covid-19.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022

Ngày 23 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết Định số: 5617/QĐ-UBND về việc kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Xương năm 2022.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

Ngày 23 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết định số: 5614/QĐ-UBND về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TÊ TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI " TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG"

Ngày 17 tháng 9 năm 2021 Sở Y tế đã có công văn số: 4038/SYT-TTr Về việc hưởng ứng Cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA KHUYẾN CÁO VỀ DINH DƯỠNG TẠI NHÀ VÀ KHU CÁCH LY CHO NGƯỜI MẮC COVID-19

Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở y tế Thanh Hóa đã có công văn số: 3973/SYT-NVY Khuyến cáo về dinh dưỡng tại nhà và khu cách ly cho người mắc Covid-19.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h