KẾ HOẠCH CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM VÀ ĐÁP ỨNG CÁC CẤP ĐỘ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIẾM VIRUS SARS-COV-2 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã xây dựng Kế hoạch số: 153/KH-UBND Kế hoạch về tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 trên địa bàn huyện Quảng Xương và Kế hoạch số: 154/KH-UBND Kế hoạch về đáp ứng các cấp độ điều trị bệnh nhân nhiếm virus SARS-COV-2 trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Ngày 25 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số: 2628/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Ngày 25 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số: 2628/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN VỀ VIỆC HỖ TRỢ THÔNG BÁO CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VÀ KỊCH BẢN VỀ ĐỀ TÀI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 22 tháng 9 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số : 2587/UBND-VH&TT về việc hỗ trợ thông báo cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu về đề tài phòng, chống dịch covid-19.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022

Ngày 23 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Quyết Định số: 5617/QĐ-UBND về việc kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Xương năm 2022.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h