CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Ngày 12 tháng 2 năm 2022 Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa ban hành Công văn số 585/SYT-NVY về việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h