CÔNG VĂN VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG THỜI GIAN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022

Ngày 21 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đã ban hành công văn số 204/UBND-VP về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2022
Xem thêm

KẾ HOẠCH CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN NGƯỜI NĂM 2022

Ngày 10 tháng 1 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành kế hoạch số: 08/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh trên người năm 2022.
Xem thêm

CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN, GIÁM SÁT, CÁCH LY VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

Ngày 09 tháng 1 năm 2022 Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành ông văn số 103/SYT-NVY về việc hướng dẫn giám sát, cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19
Xem thêm

CÔNG ĐIỆN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19, KIỂM SOÁT BIẾN CHỦNG MỚI OMICRON CỦA VIUS SARS-COV-2

Ngày 06 tháng 01 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh thanh hóa ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của Sars-Cov-2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19, KIỂM SOÁT BIẾN CHỦNG MỚI OMICRON CỦA VIUS SARS-COV-2

Ngày 19 tháng 12 năm 2021 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biển chủng mới Omicron của vi rút Sars-Cov-2
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số: 19197/UBND-VX về việc đề xuất giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Xem thêm

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TỈNH THANH HÓA

Ngày 19 tháng 10 năm 2021 Sở y tế Thanh Hóa đã có Thông báo số 4656/TB-SYT về việc thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h