CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 PHỤC VỤ MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG BỐI CẢNH THÍCH ỨNG, LINH HOẠT

Ngày 05/04/2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành công văn số 869/UBND-TTYT về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ mở cửa hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng, linh hoạt.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẬP NHẬT VÀ CÔNG BỐ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG (CÓ HIỆU LỰC TỪ 00H NGÀY 26/02/2022)

Ngày 25 tháng 02 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyên Quảng Xương ban hành Quyết định số:862/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có hiệu lực từ 00h ngày 26/02/2022)
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC CẬP NHẬT VÀ CÔNG BỐ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (CÓ HIỆU LỰC TỪ 00H NGÀY 19/02/2022)

Ngày 19 tháng 02 năm 2022 UBND huyện Quảng Xương ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện(có hiệu lực từ 00 giờ ngày 19/02/2022)
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIÊC CÁCH LY Y TẾ ĐỐI VỚI CA BỆNH COVID-19 VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP TIẾP XÚC GẦN

Ngày 21 tháng 02 năm 2022 Bộ Y tế ban hành công văn số 762/BYT-DP về việc cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.
Xem thêm

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CỦA BỘ Y TẾ

Ngày 18 tháng 02 năm 2022 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT về quy định giá dịch vụ xét nghiệm Sars-Cov-2
Xem thêm

CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Ngày 19 tháng 2 năm 2022 Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy ban hành công điện khẩn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19; QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE FO KHÔNG TRIỆU CHỨNG ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 18 tháng 02 năm 2022 UBND huyện Quảng Xương ban hành công văn số 400/UBND-TTYT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; quản lý, giám sát, chăm sóc sức khỏe F0 không triệu chứng điều trị tại nhà trên địa bàn huyện
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẬP NHẬT VÀ CÔNG BỐ CẤP ĐỘ DỊCH cOVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG CÓ HIỆU LỰC TỪ 00H NGÀY 12/02/2022

Ngày 12 tháng 02 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương công bố Quyết định về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
Xem thêm

CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Ngày 12 tháng 2 năm 2022 Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa ban hành Công văn số 585/SYT-NVY về việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN, THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 28 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành Phương án số 02/PA-UBND về phương án, theo dõi và điều trị người nhiễm Covid-19 không triệu chứng tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h