73546187_553749075455124_3864164002988818432_n.jpg


BSCKII. Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc

 BSCKI. Trịnh Sỹ Quang - Phó Giám đốc

 


CN.Lê Thị Trà
Phó Giám đốc
 BsCKI. Trần Minh Đức - Phó Giám đốc
 

  

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h