Hưởng ứng cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for life”.

Ngày 07/11/2023 Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành Công văn số: 5102/SYT-VP về việc hưởng ứng cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Data for life”, kêu gọi đến toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi bằng cách tìm hiểu nội dung và tham gia bình chọn cho giải pháp dự thi tại địa chỉ: https://vnexpress.net/sohoa/data4life/bai-du-thi.
Xem thêm

KẾ HOẠCH NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2023

Ngày 30 tháng 10 năm 2023 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 4981/KH - SYT về "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 25 tháng 9 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành Phương án tuyển dụng viên chức thuộc trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2023
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h