CÔNG VĂN CỦA CÔNG AN TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC GIỚI THIỆU THIẾT BỊ "ĐỌC THÔNG TIN TRONG MÃ QR TRÊN THẺ CCCD" DO TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DỮ LIỆU DÂN CƯ VÀ CCCD- CỤC C06

Công văn của Công an Tỉnh Thanh Hóa về việc giới thiệu thiết bị " Đọc thông tin trong mã QR trên thẻ CCCD" do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD - Cục C06, Bộ Công an nghiên cứu phát triển.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022

Ngày 03 tháng 6 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành Quyết định số 185/QĐ-TTYT về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2022
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN ( VÒNG 2) KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2022.

Ngày 26 tháng 5 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 163/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn ( vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2022.
Xem thêm

THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 157/TB-HĐXT về nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2022.
Xem thêm

QUYẾT ĐIỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2022

Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số 153/QĐ-TTYT về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trạm Y tế năm 2022
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DỊCH COVID-19

Ngày 06 tháng 5 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 1746/SYT-NVY về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa đối với dịch Covid-19.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA

Ngày 29 tháng 4 năm 2022 Bộ Y tế ban hành công văn số 2213/BYT-DP về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA

Ngày 29 tháng 4 năm 2022 Bộ Y tế ban hành công văn số 2213/BYT-DP về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
Xem thêm

CÔNG VĂN VỀ VIỆC THÔNG BÁO THU HỒI VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG

Ngày 21 tháng 4 năm 2022 SỞ y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 1588/SYT-QLD về việc thông báo về kiểm tra giám sát thuốc vi phạm chất lượng
Xem thêm

CÔNG VĂN HỎA TỐC CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH NGHĨA CA BỆNH COVID-19 VÀ BIỆN PHÁP Y TẾ ĐỐI VỚI CA BỆNH COVID-19 VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN

Ngày 15 tháng 4 năm 2022 Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h