QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ký Quyết định số: 5408/QĐ-UBND Về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC DI CHUYỂN QUA CÁC CHỐT KIỂM SOÁT NGƯỜI RA, VÀO ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐANG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI.

Ngày 11 tháng 9 năm 2021. UBND huyện quảng Xương đã có công văn số: 2479/UBND-VP về việc hướng dẫn thủ tục di chuyển qua các chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn các xã, thị trấn đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

Ngày 14 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3604/QĐ-UBND Quyết định về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN.

Ngày 31 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành công văn số: 2353/UBND-VH&TT V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG V/V TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 THEO CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ngày 30 tháng 8 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành hành công văn số: 2328/UBND-VP V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo tại công văn văn 13392/UBND-VX của Chủ tịch UBND tỉnh.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, QUYẾT LIỆT CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 28 tháng 8 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh huyện Quảng Xương đã có Công văn số : 2302/UBND-VP Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, quyết liệt chống dịch Covid-19 .
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h