THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trung tâm y tế huyện Quảng Xương được thành lập theo Quyết định số: 661/QĐ - UBTH ngày 10/ 3/ 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện.

Thực hiện Quyết định: 3766/ QĐ -UBND ngày 26/11/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn y tế thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. Kể từ ngày 01/ 01/ 2009 Trung tâm Y tế huyện có chức năng quản lý toàn diện Trạm y tế xã, thị trấn trong huyện.

  Năm 2019, thực hiện Quyết định 1683/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế;

  Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương được xếp hạng II ( Theo Quyết định số 5048/QĐ-UBND ngày 26/ 12/ 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa), là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phát triển thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện. Có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân;

- Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn ung, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng;

- Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp;

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyn tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu;

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định;

- Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn;

- Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện;

- Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương;

- Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong đơn vị.

2.1. Cơ cấu tổ chức

a.  Lãnh đạo đơn vị

- Giám đốc

- Phó Giám đốc 1

- Phó Giám đốc 2

- Phó Giám đốc 3

b. Các phòng chức năng: Có 02 phòng, gồm:

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe

c. Các khoa, phòng chuyên môn: có 05 khoa, phòng, gồm:

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng;

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Khoa Cận lâm sàng;

- Phòng khám đa khoa.

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong đơn vị

2.2.1. Phòng Hành chính tổng hợp

- Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm y tế huyện trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân lực, công tác tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và công tác văn thư, lưu trữ;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động về: Chế độ, chính sách tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính, quản trị và thống kê, báo cáo;

- Phối hợp thực hiện các hoạt động về: Đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị, tập huấn và nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

2.2.2. Phòng Dân số - Truyền thông Giáo dục sức khỏe

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của Trạm y tế xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản;

- Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ, các dự án khác theo quy định;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản;

- Thực hiện việc tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế;

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khỏe về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản trên đại bàn;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

2.2.3. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

- Là đầu mối xây dựng kế hoạch về các hoạt động phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân và HIV/AIDS;

- Quản lý, giám sát, thu thập thông tin diễn biễn tình hình dịch, bệnh; các trường hợp mắc bệnh, người tiền bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh, người có nguy cơ cao trên địa bàn;

- Giám sát tác nhân gây bệnh, véc tơ truyền bệnh và các yếu tố nguy cơ dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh mới phát sinh và HIV/AIDS;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp dự phòng và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh mới phát sinh và HIV-AIDS. Tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm chủng; xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng;

- Thực hiện các hoạt động truyền thông nguy cơ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, HIV/AIDS và tiêm chủng phòng bệnh;

- Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, HIV/AIDS và tiêm chủng;

- Tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động, dự án, đề án về phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh mới nổi và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

2.2.4. Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh Dưỡng

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hướng dẫn an toàn thực phẩm;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;

- Chịu trách nhiệm thẩm định tại thực địa cho các cơ sở xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp trên địa bàn;

- Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học; phòng chống các bệnh, tật học đường; nâng cao sức khỏe đối với học sinh;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng; phòng chống tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu bia; tăng cường hoạt động thể lực và nâng cao sức khỏe cộng đồng;

- Thực hiện, giám sát và hướng dẫn công tác vệ sinh lao động; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; chất thải y tế; công trình vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ làm dịch bệnh phát sinh và lan phát triển trong cộng đồng;

- Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về sức khỏe nghề nghiệp, y tế trường học, dinh dưỡng cộng đồng và nâng cao sức khỏe;

- Thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh nghề nghiệp, bệnh tật học đường, dinh dưỡng hợp lý và nâng cao sức khỏe;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

2.2.5. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình, dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ trẻ em trên địa bàn;

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gốm cả khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em theo danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tình trạng dinh dưỡng, bà mẹ, trẻ em;

- Phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Thực hiện chế độ, thống kê báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

2.2.6. Khoa Cận lâm sàng

  - Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho hoạt động chuyên môn;

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và an toàn sinh học;

  - Thực hiện tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hóa chất và các trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; bảo quản, thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định.

  - Phối hợp thực hiện công tác quản lý sức khỏe hộ gia đình; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

  - Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo nhiệm vụ của Trung tâm; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh hoạc tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định;

- Thực hiện chế độ, thống kê báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

3. Nhân lực của đơn vị

* Tại trung tâm: Số lượng cán bộ, viên chức tại Trung tâm là 45 người được chia về 2 phòng chức năng và 5 khoa lâm sàng. Trong đó:

          Số cán bộ có Trình độ Đại học, sau đại học:  24 người.

          Số cán bộ có Trình độ Cao đẳng:                   06 người.

          Số cán bộ có trình độ Trung cấp:                   13 người.

          Số cán bộ có trình độ Sơ cấp:                         01 người.

          Số cán bộ khác:                                              01 người.

* Số lượng cán bộ y tế xã là: 123 cán bộ. Trong đó:

          Số cán bộ có Trình độ Đại học:                      26 người.

          Số cán bộ có Trình độ Cao đẳng:                   08 người.

          Số cán bộ có trình độ Trung cấp:                   89 người.

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h