THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TỈNH THANH HÓA

Ngày 19 tháng 10 năm 2021 Sở y tế Thanh Hóa đã có Thông báo số 4656/TB-SYT về việc thông báo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG XÃ HỘI HÓA CÁC NGUỒN LỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 09 tháng 10 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành quyết định số: 5989/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt phương án huy động xã hội hóa các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng xương.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h