CÔNG VĂN VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG THỜI GIAN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022

Ngày 21 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đã ban hành công văn số 204/UBND-VP về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2022

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h