CÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIÊC CÁCH LY Y TẾ ĐỐI VỚI CA BỆNH COVID-19 VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP TIẾP XÚC GẦN

Ngày 21 tháng 02 năm 2022 Bộ Y tế ban hành công văn số 762/BYT-DP về việc cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h