CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 PHỤC VỤ MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG BỐI CẢNH THÍCH ỨNG, LINH HOẠT

Ngày 05/04/2022 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành công văn số 869/UBND-TTYT về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ mở cửa hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng, linh hoạt.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h