QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẬP NHẬT VÀ CÔNG BỐ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG (CÓ HIỆU LỰC TỪ 00H NGÀY 26/02/2022)

Ngày 25 tháng 02 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyên Quảng Xương ban hành Quyết định số:862/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (có hiệu lực từ 00h ngày 26/02/2022)

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h