QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC CẬP NHẬT VÀ CÔNG BỐ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (CÓ HIỆU LỰC TỪ 00H NGÀY 19/02/2022)

Ngày 19 tháng 02 năm 2022 UBND huyện Quảng Xương ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện(có hiệu lực từ 00 giờ ngày 19/02/2022)

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h