THÔNG BÁO

Về việc sử dụng số điện thoại đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi của người dân về Covid-19

          Thực hiện chỉ đạo của Bộ y tế tại Công văn số 4042/BYT-VPB1 ngày 28/7/2020 về việc thông báo sử dụng duy nhất số đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi của người dân về Covid-19.
          Giám đốc Sở y tế Thanh Hóa đã có công văn số 2370/SYT-TTr ngày 30/7/2020 Về việc sử dụng số điện thoại đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận cuộc gọi của người dân về Covid-19.
            Như vậy đến thời điểm hiện tại, số điện thoại đường dây nóng duy nhất của Bộ y tế tiếp nhận cuộc gọi của người dân về Covid-19 là:

                                                                                   1900-9095

 CÔNG VĂN CỤ THỂ CỦA BỘ Y TẾ SỞ Y TẾ: 
- Công văn của Bộ y tế: Thông báo việc sử dụng duy nhất một đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch Covid -19.pdf
-
 Công văn của Sở y tế: Thông báo về việc sử dụng số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của người dân về Covid-19 của Sở y tế.pdf

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h