QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2023

Ngày 13 tháng 04 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số 121/QĐ-TTYT về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trạm y tế năm 2023.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h