TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h