THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020.

                                                          

SỞ Y TẾ THANH HÓA

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

     

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60 /TB-TTYT

                               Quảng Xương, ngày 21  tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển

trong kỳ tuyển dụng viên chức Trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế

huyện Quảng Xương năm 2020

       

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế dộ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Công văn số 16242/UBND-THKH ngày 19/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện; Phương án số 584/PA-TTYT ngày 25/11/2020 của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2020;

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trạm y tế xã năm 2020, cụ thể như sau:

1. Kết quả xét tuyển:

- Số thí sinh đăng ký xét tuyển:        112 người

- Số thí sinh tham dự phỏng vấn:     112 người

- Số thí sinh vắng mặt: 0 người

- Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 112 người (Có danh sách kèm theo)

2. Các thí sinh có ý kiến về kết quả xét tuyển đề nghị gửi đơn đề nghị đến Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương trước ngày  05/02/2021 để xem xét, giải quyết.

Lưu ý:

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

- Không giải quyết đơn đề nghị gửi sau thời hạn nêu trên.

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                  

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;

- Lưu HĐTD.

 

                                                       GIÁM ĐỐC

 

                                                       ( Đã ký, đóng dấu)

 

 

                                                      Nguyễn Văn Chiến


 

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức TYT xã.pdf


 

 

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h