CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Ngày 25 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số: 2628/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h