HƯỚNG DẪN TẠM THỜI GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19(KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3638 NGÀY 37.7.2021 CỦA BỘ Y TẾ)

Ngày 30.7.2021 Bộ y tế đã ban hành Quyết định về việc: " Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19"
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN ĐÁP ỨNG VỚI CÁC TÌNH HUỐNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 28/7/2021 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đã ban hành Phương án số: 24/PA-UBND về Phương án đáp ứng với các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Xem thêm

CÔNG VĂN KHẨN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐI TỪ VÙNG DỊCH TRỞ VỀ VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 11 tháng 7 năm 2021 UBND Quảng Xương đã ban hành Công văn số: 1759/UBND-YT Về việc kiểm soát chặt chẽ các đối tượng đi từ vùng dịch trở về và tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Xem thêm

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Ngày 17/6/2021 Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành Quyết định số: 874/QĐ-BTTTT Về việc Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ quy tắc gồm 3 chương và 9 điều.
Xem thêm

CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Ngày 03/7/2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Công điện số: 18/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương trong tình hình mới.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

Ngày 22/6/2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Công văn số: 1560/UBND-YT V/v tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Công điện số 17/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN V/V KHẨN TRƯƠNG TRUY TÌM CÔNG DÂN TRÊN CHUYẾN BAY VN1274 VÀ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CÔNG DÂN TRỞ VỀ TỪ NGHỆ AN, HÀ TĨNH

Ngày 19/6/2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành công văn số 1523/UBND-YT v/v khẩn trương tìm công dân đi trên chuyến bay VN 1274 và tăng cường giám sát các công dân trở về từ Nghệ An, Hà Tĩnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG SINH HOẠT, HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO.

Ngày 07/6/2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành công văn số: 1365/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h