CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN VỀ VIỆC HỖ TRỢ THÔNG BÁO CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VÀ KỊCH BẢN VỀ ĐỀ TÀI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 22 tháng 9 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã có công văn số : 2587/UBND-VH&TT về việc hỗ trợ thông báo cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu về đề tài phòng, chống dịch covid-19.

Kính mong các cán bộ, nhân viên trong đơn vị nghiên cứu công văn và tham gia sáng tác.
 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÔNG VĂN: ho-tro-thong-bao-cuoc-van-dong-sang-tac-ve-de-tai-phong-chong-dich-covid-1922.09.2021_07h37p22_signed.pdf

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h