CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số: 19197/UBND-VX về việc đề xuất giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h