CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19, KIỂM SOÁT BIẾN CHỦNG MỚI OMICRON CỦA VIUS SARS-COV-2

Ngày 19 tháng 12 năm 2021 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biển chủng mới Omicron của vi rút Sars-Cov-2

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h