CÔNG VĂN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC DI CHUYỂN QUA CÁC CHỐT KIỂM SOÁT NGƯỜI RA, VÀO ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐANG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI.

Ngày 11 tháng 9 năm 2021. UBND huyện quảng Xương đã có công văn số: 2479/UBND-VP về việc hướng dẫn thủ tục di chuyển qua các chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn các xã, thị trấn đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h