CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN.

Ngày 31 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành công văn số: 2353/UBND-VH&TT V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

 NOI DUNG CUA CV:cv2353.pdf
Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h