CÔNG VĂN CỦA UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG V/V TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 THEO CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ngày 30 tháng 8 năm 2021 UBND huyện Quảng Xương đã ban hành hành công văn số: 2328/UBND-VP V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo tại công văn văn 13392/UBND-VX của Chủ tịch UBND tỉnh.

NOI DUNG CUA CV: cv2328.pdf
Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h