BÁO CÁO CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TÍNH ĐẾN 19H NGÀY 01/10/2021.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h