CÔNG ĐIỆN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19, KIỂM SOÁT BIẾN CHỦNG MỚI OMICRON CỦA VIUS SARS-COV-2

Ngày 06 tháng 01 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh thanh hóa ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của Sars-Cov-2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h