THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DUNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2020

Ngày 25/11/2020 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương ra Thông báo số 585/TB-TTYT V/v tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đợt 1 năm 2020

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 585 /TB-TTYT

Quảng Xương, ngày   25  tháng  11  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế

huyện Quảng Xương đợt 1 năm 2020

 
 

 


Căn cứ Công văn số 16242/UBND-THKH ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện;

          Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đợt 1 năm 2020 như sau:

          1. Số lượng cần tuyển dụng: 121 người

          2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

- Vị trí Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):                                22 người

- Vị trí Bác sĩ y học dự phòng hạng III (V.08.02.06):      02 người

- Vị trí Y sĩ hạng IV (V.08.03.07):                                   64 người

- Vị trí Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):                       18 người

- Vị trí Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16):                                      15 người

          3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tra cứu trong phương án tuyển dụng số 584/PA-TTYT ngày 25/11/2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đăng trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, theo địa chỉ http://trungtamytequangxuong.vn/, trang thông tin điện tử của Sở Y tế (địa chỉ http://ytethanhhoa.gov.vn), hoặc liên hệ phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, điện thoại 0237.3670479 hoặc 0948.406.816.

          4. Đối tượng tuyển dụng: Hợp đồng lao động đang công tác tại các Trạm y tế cấp xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã ký hợp đồng lao động từ ngày 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước có đóng bảo hiêm xã hội bắt buộc.

          5. Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (cấp tại phòng Hành chính tổng hợp - TTYT huyện Quảng Xương)

          6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 30/12/2020 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

          7. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Nơi nhận:

- Sở Y tế Thanh Hóa ( để đăng tin);

- Báo Thanh Hóa (để đăng tin);

- Lưu: VT-TC.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Chiến

 

  CHI TIẾT THÔNG BÁO KÈM THEO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ.pdf

 

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h