THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

 

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

         HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN    

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 622/TB-HĐXT

Quảng Xương, ngày 14  tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức

       

  Thực hiện Công văn số 15231/UBND-THKH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương;

Căn cứ Phương án số 554/PA-TTYT ngày 02/11/2020 của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2020 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 19/12/2020.

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương.

Đề nghị thí sinh mang theo thông báo dự xét tuyển viên chức, chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương trân trọng thông báo để các thí sinh đã đăng ký dự tuyển được biết, đến dự phỏng vấn đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Trang tin điện tử TTYT Quảng Xương;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐTD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

    ( Đã ký, đóng dấu)

 

 

   GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chiến

 Đính kèm: THÔNG BÁO THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA TTYT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020.pdf

 

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h