THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

 

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/TB-HĐXT

Quảng Xương, ngày  08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Trạm Y tế xã thuộc

Trung tâm y tế huyện Quảng Xương

       

  Thực hiện Phương án số 584/PA-TTYT ngày 25/11/2020 của Trung tâm Y tế Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức; Quyết định số 27/QĐ-TTYT ngày 04/01/2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Trạm y tế xã năm 2020;

Hội đồng xét tuyển viên chức Trạm y tế xã năm 2020 thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức Trạm y tế xã, cụ thể như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:  Phỏng vấn.

2. Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 04 câu, trong đó:

- Câu 1: Kiến thức chung về viên chức. (30 điểm)

- Câu 2: Kiến thức chung về chuyên ngành (30 điểm)

- Câu 3: Kiến thức chung về vị trí việc làm (30 điểm)

- Câu 4: Giám khảo tự đặt câu hỏi và cho điểm (10 điểm)

(Đề phỏng vấn chấm theo thang điểm 100)

3. Nội dung ôn tập

3.1. Nội dung ôn tập về viên chức

1. Chương II, Chương III, Chương IV Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

2.  Nghị định số 115/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế.

5. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

6. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

7. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

8. Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế;

3.2. Nội dung ôn tập chuyên ngành

1. Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; 

4. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

5. Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số diều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

3.3. Nội dung tài liệu theo vị trí việc làm

3.3.1. Bác sĩ, Bác sĩ YHDP hạng III

- Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

3.3.2. Y sỹ hạng IV

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

  - Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

          - Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và  Bộ tài nguyên môi trưởng quy định về quản lý chất thải Y tế.

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

3.3.3.  Điều dưỡng Hạng IV

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư  07/2011/TT-BYT về hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc  người bệnh trong bệnh viện.

- Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và  Bộ tài nguyên môi trưởng quy định về quản lý chất thải Y tế.

- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

3.3.4. Hộ sinh hạng IV

- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Quyết định số 3671/2012/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thông tư  07/2011/TT-BYT về hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc  người bệnh trong bệnh viện.

- Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và  Bộ tài nguyên môi trưởng quy định về quản lý chất thải Y tế.

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và ôn tập./.

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐTD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                   

 

 

( Đã ký và đóng dấu)

 

     GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chiến

 THÔNG BÁO CỤ THỂ KÈM THEO:Thông báo số 38 Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Trạm y tế xã năm 2020.pdf

 

 

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h