THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

 

   TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN    

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 605 /TB-HĐXT 

                Quảng Xương, ngày 08 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương

  Thực hiện Phương án số 554/PA-TTYT ngày 02/11/2020 của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức năm 2020; Quyết định số 598/QĐ-TTYT ngày 03/11/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương;

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:  Phỏng vấn.

2. Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 04 câu, trong đó gồm:

- Câu 1: Kiến thức chung về viên chức (30 điểm);                   

- Câu 2: Kiến thức chung về chuyên ngành (30 điểm);  

- Câu 3: Kiến thức chung về vị trí việc làm (30 điểm);            

- Câu 4: Giám khảo tự đặt câu hỏi và cho điểm (10 điểm)

(Đề phỏng vấn chấm theo thang điểm 100)

3. Nội dung ôn tập

3.1. Nội dung ôn tập chung về viên chức

1. Chương II, Chương III, Chương IV Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.

2. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức;

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/12/2014 của bộ y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

5. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành " Quy định về Y đức".

6. Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế;

3.2. Nội dung ôn tập chuyên ngành

1. Chương I, II Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

2. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

4. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

5. Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số diều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

3.3. Nội dung tài liệu theo vị trí việc làm

a. Bác sĩ Y học dự phòng hạng III (V.08.02.06)

1. Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 27 tháng 5 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng và y sĩ.

b. Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)

1. Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

 2. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 27 tháng 5 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng và y sĩ.

c. Điều dưỡng hạng IV (V.08.06.16)

1. Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh.

2. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và ôn tập./.

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐXT.

         

Đính kèm:
THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA TTYT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG.pdf

              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                    (đã ký và đóng dấu)
                             GIÁM ĐỐC
                       Nguyễn Văn Chiến 

 
 

                  

 

 

 

 
 
 

                   

 
 
 

 

 

 

  

 

Các tin khác

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h