THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÌNH XÉT THI ĐUA CÔNG ĐOÀN CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 19/11/2019 Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã họp xét công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

 

CĐ NGÀNH Y TẾ THANH HÓA

CĐCS TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Quảng Xương, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả bình xét thi đua năm 2019

 

Ngày 19/11/2019 Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã họp xét công tác thi đua khen thưởng  năm 2019.

Kết quả cụ thể như sau:
(File đính kèm) 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÌNH XÉT THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM 2019.doc

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h