THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN (vòng 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020.

Ngày 07/01/2021 Chủ tịch Hội đồng xét tuyển - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương đã có Thông báo số 35/TB-HĐXT V/v Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn(vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Trạm y tế xã thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h