THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN ( VÒNG 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2020

 

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  604/TB-HĐXT

                   Quảng Xương, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn

(vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức cho Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2020

 

Thực hiện Công văn số 15231/UBND-THKH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Phương án số 554/PA-TTYT  ngày 02/11/2020 của Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển;

          Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức cho Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2020 cụ thể như sau:

- Bác sĩ YHDP hạng III (V.08.02.06)                    03 người

- Y sĩ hạng IV (V.08.03.07)                          01 người

- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)             01 người

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Hội đồng xét tuyển trân trọng thông báo để các thí sinh đã đăng ký dự tuyển được biết và có kế hoạch ôn tập./.

Nơi nhận: 

- Trang tin điện tử Sở Y tế (đăng tin);

- Trang tin điện tử của TTYT Quảng Xương (đăng tin) ;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: VT,HĐTD.

 

 Đính kèm:THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TTYT HUYỆN QUANG XƯƠNG NĂM 2020.pdf

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
     ( đã ký và đóng dấu)

 

                          GIÁM ĐỐC TTYT

     Nguyễn Văn Chiến    

                           

 

                    

 

          

 

 

 

                                                      

 

 

    

 

 

 

                                     

                     

  


 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h