CÔNG VĂN KHAI THÁC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THANH HÓA

Ngày 08 tháng 9 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn về việc sử dụng, khai thác Cổng thông tin điện tử về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH TRIỀN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 06 tháng 9 năm 2022 Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Công điện số 05-CĐ/HU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "SÁNG KIẾN, MÔ HÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HIỆU QUẢ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ"

Ngày 05 tháng 9 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 3539/SYT-TTr về việc hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở"
Xem thêm

CÔNG ĐIỆN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐẢY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 05 tháng 9 năm 2022 Ban thường vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa ban hành công điện số 11/CĐ/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ngày 26 tháng 8 năm 2022 Bộ Y tế ban hành Quyết định 2306/QĐ-BYT về việc hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Xem thêm

TRUG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN DIOXIN NĂM 2022

Thực hiện công văn số 2932/SYT-NYV của Sở Y tế Thanh Hóa về việc triển khai các hoạt động của dự án Dioxin năm 2022. Ngày 23 tháng 8 năm 2022 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương tổ chức tập huấn cho 26 xã, thị trấn tại khách sạn Phượng Hoàng - Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h