THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 02 tháng 03 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 73/TB-TTYT về việc tuyển dụng viên chức Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 02 tháng 03 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành Phương án số 72/PA-TTYT về việc tuyển dụng viên chức Trạm Y tế thuộc Trung tâm y tế.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA TRUNG TÂM Y TẾ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2023

Ngày 17 tháng 2 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành công văn số 54/TTYT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị năm 2023
Xem thêm

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÔNG NHÂN CÔNG TY ALINA

Ngày 12 tháng 12 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương phối hợp cùng công ty ALINA khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI DIỄN BIẾN THIÊN TAI TRONG NHỮNG NGÀY TỚI

Ngày 26 tháng 11 năm 2022 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn về việc chủ động ứng phó với diễn biễn thiên tai trong những ngày tới.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h