CÔNG VĂN 350 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC Y TẾ ỨNG PHÓ VỚI BÃO NORU

Ngày 27 tháng 9 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành công văn số 350/TTYT về việc triển khai công tác y tế ứng phó với bão Noru (bão số 4)
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022

Ngày 19 tháng 9 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 339/TTB-TTYT về việc tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương.
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNGVIÊN CHỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 19 tháng 9 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng xương ban hành phương án tuyển dụng viên chức thuộc trung tâm Y tế.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG , VỆ SINH CÁ NHÂN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

Ngày 06 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhân huyện Tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 13090 về việc tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh.
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h