LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNeID

Ngày 16 tháng 6 năm 2023 UBND Tỉnh Thanh Hóa ban hành lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.
Xem thêm

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐIỂM "KHÁM CHỮA BỆNH SỬ DỤNG THẺ CCCD GẮN CHIP ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG VNeID" TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 16 tháng 06 năm 2023 ban hành Kế hoạch số 226/KH-TTYT về việc triển khai mô hình điểm "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID" tại trung tâm Y tế huyện Quảng Xương.
Xem thêm

HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT, TĂNG CƯỜNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ CÁC DỊCH BỆNH MÙA HÈ NĂM 2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng xương ban hành công văn số 229/TTYT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "ngày ASEAN phòng, chống SXH" tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè năm 2023
Xem thêm

HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/06/1948-11/06/2023)

Ngày 30 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành công văn số 06/HD-UBND về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948-11/06/2023)
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2023

Ngày 17 tháng 5 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số 173/QĐ-TTYT về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Trạm y tế năm 2023
Xem thêm

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2023

Ngày 09 tháng 05 năm 2023 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 1697/SYT-NVY về việc triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 09 tháng 03 năm 2023 Bộ Y tế ban hành quyết định số 1300/QĐ-BYT bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030
Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 27 tháng 4 năm 2023 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 148/TB-TTYT về kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2023
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 27 tháng 4 năm 2023 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số/ QĐ-TTYT vê việc cộng nhận kết quả xét tuyển viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2023
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h