QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 27 tháng 4 năm 2023 Trung tâm y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số/ QĐ-TTYT vê việc cộng nhận kết quả xét tuyển viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2023
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN ( VÒNG 2) KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2023

Ngày 18 tháng 4 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng xương ban hành thông báo số 128/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức Trạm Y tế năm 2023
Xem thêm

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 20 tháng 03 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ban hành kế hoạch số 80/KH-UBND về việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2023.
Xem thêm

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN CHUẨN THÔNG TIN THUÊ BAO, NGĂN CHẶN SIM RÁC, TIN NHẮN RÁC, CUỘC GỌI RÁC

Ngày 20 tháng 03 năm 2023 Sở Y tế Thanh Hóa ban hành công văn số 927/SYT-VP về việc hướng dẫn, tuyên truyền chuẩn hóa thông tin thuê bao, ngăn chặn SIM rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác.
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 02 tháng 03 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 73/TB-TTYT về việc tuyển dụng viên chức Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.
Xem thêm

PHƯƠNG ÁN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2023

Ngày 02 tháng 03 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành Phương án số 72/PA-TTYT về việc tuyển dụng viên chức Trạm Y tế thuộc Trung tâm y tế.
Xem thêm

CÔNG VĂN CỦA TRUNG TÂM Y TẾ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2023

Ngày 17 tháng 2 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành công văn số 54/TTYT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị năm 2023
Xem thêm

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h