Phòng hành chính tổng hợp

 

Nguyễn Thị Trang - Phó trưởng phòng

Lê Thị Thu Phương - Kế toán trưởng

 

 

 

Phòng Hành chính tổng hợp

- Làm đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm y tế huyện trong việc thực hiện các hoạt động quản lý về: Công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân lực, công tác tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và công tác văn thư, lưu trữ;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động về: Chế độ, chính sách tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính, quản trị và thống kê, báo cáo;

- Phối hợp thực hiện các hoạt động về: Đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị, tập huấn và nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h