Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024

             Thực hiện Kế hoạch số 2126/KH-SYT ngày 07/5/2024 của Sở Y tế Thanh Hóa ngày 10 tháng 3 Trung tâm Y tế huyện Quảng xương ban hành kế hoạch số 213/KH-TTYT về việc triển khai công tác gia đình năm 2024 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Kế hoạch được ban hành hướng đến mục tiêu tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình và kỹ năng xây dựng gia đình trong tình hình mới; Các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về gia đình; đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ; phổ biến, trang bị kiến thức, kỹ năng cho gia đình về thực hiện quyền trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình góp phần đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội; xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu; phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

- Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ trong đơn vị nội dung Kế hoạch hành động số 31-KH/TU ngày 16/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 25/8/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh về triển khai công tác gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Khuyến khích các cán bộ trong đơn vị tham gia các Câu lạc bộ về gia đình tại các khu phố, thôn, nơi cán bộ cư trú và sinh hoạt tại địa phương.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, các gia đình điển hình, tiêu biểu trong việc thực hiện nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc.

- Tuyên truyền trực tiếp lồng ghép qua hoạt động khám chữa bệnh, truyền thông chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Hình thức treo băng zôn tại Trung tâm và 26 Trạm y tế xã, thị trấn với thông điệp: "Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng", "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội"

Công tác gia đình năm 2024 truyền tải các thông điệp:

- Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng;

- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững;

- Gia đình - điểm xuất phát và đích đến của chính sách;

- Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia; 

- Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp;

- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực;

- Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;

- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.
                                                                   
 Phòng Dân số - TTGDSK

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h