THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 106/TB-TTYT

                              Quảng Xương, ngày  14  tháng  4  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế

huyện Quảng Xương năm 2022

Căn cứ Công văn số 4818/UBND-THKH ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện Quảng Xương;

          Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương thông báo tuyển dụng viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương năm 2022 như sau:

          1. Số lượng cần tuyển dụng: 02 người

          2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng

- Vị trí Y sĩ hạng IV (V.08.03.07):                02 người

          3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

          3.1. Tiêu chuẩn chung

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Mục 1 Chương II Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
          3.2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn

Vị trí Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh Y sĩ hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. Trong đó yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên.

         4. Hồ sơ dự tuyển bao gồm

          - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 (cấp tại phòng Hành chính tổng hợp - TTYT huyện Quảng Xương)

          - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

          5. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
          6. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng (Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm nộp hồ sơ:  Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương.

- Số điện thoại liên hệ: 02373.670.479 hoặc 0948.406.816.
           7. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Mức thu lệ phí đăng ký dự tuyển là 500.000 đồng/ thí sinh (Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế Thanh Hóa ( để đăng tin);

- Báo Thanh Hóa (để đăng tin);

- Lưu: VT-TC.

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

 

                                                     Nguyễn Văn Chiến

KÈM THEO THÔNG BÁO: THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022.pdf 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h