THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN ( VÒNG 2) KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2022.

Ngày 26 tháng 5 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 163/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn ( vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2022.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h