THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 157/TB-HĐXT về nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Trạm Y tế thuộc trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2022.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h