QUYẾT ĐIỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ NĂM 2022

Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành quyết định số 153/QĐ-TTYT về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trạm Y tế năm 2022

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h