LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNeID

Ngày 16 tháng 6 năm 2023 UBND Tỉnh Thanh Hóa ban hành lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.

Lời Kêu goi sử dung VNeID_page-0001.jpg 
Lời Kêu goi sử dung VNeID_page-0002.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h